13 มิถุนายน 2562 จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2562

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การช่วยเหลือประชาชน และแนวทางการบริหารจัดการในขั้นเตรียมการ การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟู ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฤดูฝนปีนี้ว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สภาวะอากาศ สภาพน้ำท่า น้ำหลาก แจ้งเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัยกทันที จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรวม 13 อำเภอ 30 ตำบล 2 อปท. 264 หมู่บ้าน 50 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยงดินถล่มรวม 7 อำเภอ 20 ตำบล 62 หมู่บ้าน โดยหากพื้นที่ใดเกิดฝนตกต่อเนื่อง สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้เกิน 100 มิลลิเมตรต่อวัน ให้รีบรายงานอำเภอ และจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์ในการเผชิญเหตุ และรีบรายงานให้ผู้อำนวยการกลางทราบโดยด่วนต่อไป นอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งระบบสื่อสารและการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มให้น้อยที่สุด ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม สามารถแจ้งสายด่วนสาธารณภัย 1784 เพื่อขอความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง